Door uw bestelling geeft u aan dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Parkeerhufter.nl heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u Parkeerhufter.nl hiervan op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door Parkeerhufter.nl aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan Parkeerhufter.nl worden gemeld.

Artikel 1. Algemeen
Verkoop via internet vindt plaats onder de naam www.parkeerhufter.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid
a) Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website Parkeerhufter.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

b) Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

c) Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

d) Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van  Parkeerhufter.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Parkeerhufter.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

e) Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden in stand.

Artikel 3. Overeenkomsten
Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Parkeerhufter.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen
a) De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief btw, tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

b) In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak meer worden gemaakt.

c) Parkeerhufter.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen
a) Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

b) De klant geeft Parkeerhufter.nl toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

Artikel 6. Levering
a) Parkeerhufter.nl streeft ernaar om bestellingen binnen 24 uur na ontvangst van de betaling af te leveren. Hiertoe is Parkeerhufter.nl echter niet verplicht.

b) De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan Parkeerhufter.nl kan worden toegerekend.

c) Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Parkeerhufter.nl zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.

d) Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Parkeerhufter.nl zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

e) Levering geschiedt uitsluitend als de betaling van uw order is ontvangen. Wij versturen via Postnl.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de terzake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Parkeerhufter.nl verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
a) De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Parkeerhufter.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

b) Parkeerhufter.nl garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

c) De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Parkeerhufter.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

d) Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Parkeerhufter.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 9. Conformiteit
Parkeerhufter.nl staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 10. Retourzendingen
a) De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.

b) De klant mag het product binnen 14 dagen na aflevering aan Parkeerhufter.nl retourneren. Bij het retourneren dient het product in de originele verpakking verpakt te zijn compleet, onbeschadigd en ongebruikt te zijn. Er is van bedenktijd uitsluitend sprake indien de klant het zegel van de verpakking nog niet heeft verbroken of bij gebreke van een zegel, de verpakking nog niet heeft opengemaakt. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

c) De klant dient altijd eerst de reden van de retourzending voor te leggen aan ons. Dit kan gestuurd worden naar ons e-mailadres. Na akkoord wordt de retourzending pas geaccepteerd. De verzendkosten worden niet vergoed.

Artikel 11. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Parkeerhufter.nl, is Parkeerhufter.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Parkeerhufter.nl.

Artikel 12. Overmacht
Parkeerhufter.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Parkeerhufter.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a) Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b) Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 14. Vragen, klachten en opmerkingen over deze webwinkel
In het geval van een geschil dient de klant dit binnen een redelijke termijn aan Parkeerhufter.nl kenbaar te maken. Dit kan via e-mail. Parkeerhufter.nl zal de klacht binnen 30 dagen na ontvangst afhandelen.

Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van Parkeerhufter.nl gebruikt worden. Alle rechten voorbehouden aan Parkeerhufter.nl